KURSLOKALE

Oppdateringer om nye lokaler i fjøset/låvenAkkurat nå: Søknad om bruksendring er under utarbeidelse.


Forslag skisse over tenkt innredning fjøs:

Forslag skisse over tenkt innredning låve 1. etg:

Begrunnelse

Kurs/møtevirksomhet. For å få bedre plass og å gi deltagerne en bedre kursopplevelse ønsker vi å flytte våre kurs og møter fra våningshuset til større lokaler i fjøset.  Du kan se våre arrangementer HER

Produksjon. Vi har behov for større lokaler til vår småskalaproduksjon av naturlige såper, krydder m.m. og vil bruke kjøkken og kursrom til dette når det er ledig. Mer om egenproduksjon HER

Varelager. Tonergardens nettbutikk er i vekst og vi trenger derfor større lagerlokale og plass til pakking. Se nettbutikken HER

Kontorer. Administrasjonen trenger større kontorplass.

Maleklubben Nord-Odal som møtes her hver måned, ønsker et galleri til å stille ut i. Om maleklubben HER


Litt om arbeidet vi holder på med

Vi har fått i oppdrag av vår konsulent Prodjektråd Innlandet om å fremskaffe følgende:

 • Planer om renseanlegg, utslipp, evt påkobling vann må godkjennes først (egen søknad). Kontakt kommunen vedr info om dette. Godkjenning skal legges ved rammesøknad. Ingen arbeider med dette anlegget kan starte før dette søkt og godkjent.
 • Kommunen vil stille krav om at det foreligger forhåndssamtykke fra Arbeidstilsynet. Dette skal legges ved en rammesøknad i eget vedlegg.
 • Veien forbi Tonergarden er en fylkesveg. Fylkeskommunen må kontaktes og det må vurderes økt trafikkmengde og dette må godkjennes. Godkjenning må legges ved rammesøknad.
 • Pga bruksendringen vil kommunen be om uttalelse fra Mattilsynet (pga kafè). Dette skal også legges ved rammesøknad.
 • Brannprosjektering. Tiltaket brannprosjekteres med brannteknisk notat og skisser. Dette er veldig viktig å få med på rammesøknad da dette vil danne prosjekteringsunderlag for videre arbeider.
 • Til en rammesøknad vil det kreves tegninger av dagens fasader på låven og nye fasader.

Vi har vært i møte med Nord-Odal kommune v/Johnny Sivertsgård, Rune Ekornhol og Roar Jonsrud hvor vi orienterte om planene og fikk tilbakemelding på at dette kan bli et fint tilskudd for bygda. De konkluderte med at søknad om bruksendring er veien å gå. Så nå er vi i gang med det. Vi har knyttet til oss Prosjektråd Innlandet for dette arbeidet.

Fylkesvegen. En representant for Statens Vegvesen, Plan og trafikk Hedmark, har vært på befaring angående avkjørsler og parkering, og hennes konklusjon var at vi bevarer de to avkjørslene vi har og ikke legger inn flere da det fint går an å komme til og fra parkeringsplassene som det er.

Avløpsanlegg. Godkjent for prosjektering av mindre avløpsanlegg, Alf Håvard Neser, har gjort jordundersøkelser og bestemt egnet sted for nytt anlegg og trase til inntak.

Mattilsynet. Vi er i dialog med Mattilsynets stedsrepresentant om utforming av kjøkkenet og skal ta prøven som godkjenner for serveringsbevilgning når vi nærmer oss ferdigstillelse.


Utført

Gruslagt uteplass foran fjøset.

Gjerde mot nabo.

Nytt tak på låven.

Rydde/klargjøre hele fjøset og låven for håndverkere.

Fått bekreftelse på hvor nytt vann- og kloakksystem skal ligge.


Leverandører av produkter og tjenester til prosjektet

Byggtorget Østmoen Sag. Div materialer og produkter. www.ostmoensag.no

Pers Elektriske. Det elektriske. www.perselektriske.no

Mellem Bygg og Interiør. Div materialer og produkter. mellembygg.no

Bjørn Kristian Thoner. Drenering, grøfter til rør, planering, p-plasser. Mobil 91156653

Martin Sveis og Mekaniske. Bærebjelker. Mobil 40088059

Tømrer Atle Østmoe. Tømrerarbeid. www.ostmoe.no

Flikkerud Byggtjenester. www.flikkerudbygg.no

Odal Rør og Varme. Røropplegg til kjøkken og toaletter. Gulvvarme (vannrør). Mobil 41906590

Terje Pettersen Tak- og Blikkenslagerverksted. Tak låve (utført).

Odal Tak- og Blikkenslagerservice.

Maya Design. Interiør utforming. www.mayadesign.no

Alf Håvard Neser. Prosjektering av avløpsanlegg. Mobil 90693213

Prosjektråd Innlandet v/Ronny Østmoen. Søknader, tegninger etc. https://prias.no

Fron Betong. Betonggulv fjøs 1. etg og kjeller. www.fronbetong.no

Trysil Byggprodukter. Mobile vegger kursrom. www.trysilbyggprodukter.no


Fotos kommer snart:

Fjøset pr i dag


Låven 1. etg pr i dag


Fjøs/låve mot øst


Fjøs mot syd


Låve/fjøs mot vest


Låve mot nord


Tegning fjøs pr i dag


Tegning låve 1. etg pr i dagNyttig informasjon

Bondelaget: Bruksendring fra låve til festlokale:

https://www.bondelaget.no/jusilandbruket/bruksendring-fra-lave-til-festlokale?fbclid=IwAR2gJx6PHF4QR2BaoLhMZwnu_mjzWa-0zCDm5UWcfbze4Xel8knPherVjpM

Regjeringen: Garden som ressurs

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/h-2401-garden-som-ressurs/id2572731/

Hefte med mange gode opplysninger:

https://www.regjeringen.no/contentassets/fe55b11f67d84bc08672c87788a2df69/h-2401_garden-som-ressurs.pdfRammetillatelse og igangsettingstillatelse

​Ved to-trinns søknad søkes det først om rammetillatelse. Det vil si at rammene rundt tiltaket er ferdig, som byggets utforming, størrelse og plassering i terrenget. Ansvarlig utførende er ikke bestemt i denne fasen. Kommunen gir tillatelse til å gjennomføre prosjektet på visse vilkår. Når disse vilkårene er oppfylt og tiltaket er ferdig prosjektert, sendes det inn søknad om igangsettingstillatelse. Når arbeidene er utført må det søkes om ferdigattest.


Dispensasjoner

Hvis du planlegger tiltak som er i strid med plan- og bygningsloven eller plangrunnlaget, må du søke dispensasjon i eget brev som vedlegg til rammesøknaden. Naboer skal varsles særskilt om dispensasjonssøknaden og det skal gis egen begrunnelse.

Krav til dokumentasjon

 • Søknadsskjemaer
 • Nabovarslingsskjema og gjenpart av nabovarslingsskjema
 • Søknad om lokal godkjenning av foretak med vedlegg for prosjekterende og utførende foretak, eller kopi av sentral godkjenningsbevis
 • Søknad om ansvarsrett, ett for hvert foretak
 • Evt. avfallsplan og beskrivelse av miljøsanering
 • Situasjonskart i målestokk 1:500 eller 1:1000, ikke eldre enn 1 år
 • Plan-, snitt- og fasadetegninger i målestokk 1:100 eller 1:50. Tegningene skal være fagmessig utført og skal være målsatt.
 • Perspektivtegninger (om nødvendig) som viser den estetiske utforming, tilpasning til eksisterende bebyggelse og nabobebyggelse


Tilleggsdokumentasjon

Ansvarlig søker skal vurdere hvilke tilleggsdokumentasjon som er hensiktsmessig og nødvendig i den aktuelle sak. Dette kan være:

Tegninger

 • Eventuell utomhusplan for den ubebygde del av tomten
 • Eventuell detaljtegning av avkjørselsområde.(avkjørselsplan)
 • Gateoppriss, som viser tiltaket sett i sammenheng med nabobebyggelse fra gate/vei
 • Terrengsnitt, som viser eksisterende bebyggelse og nabobebyggelse med innbyrdes høydeplassering
 • Tegninger for eventuelle tekniske innretninger
 • Fotodokumentasjon
 • Ajourførte, målriktige tegninger; som viser dagens situasjon - før nye tiltak
 • Tegninger som viser brannseksjonering, rømning for større bygg. Tilkoblingspunkt for stikkledningene (VA) må vises


Om Nord-Toner gård

Gårdsnummer 39, bruksnummer 21.

Gården består av 7 bygninger: Våningshus, fjøs/låve, utedo/lager, garasje, drengestue, hønsehus, stabbur.

Driftsbygningene var i bruk frem til 1965. Mer om gården HER

Jorden er solgt videre til naboen og tomten er i dag på 9.351 m2. Se kart over eiendommen HER

Vi som bor på gården ønsker nå å få liv i bygningene igjen gjennom bruk til egen næring.© Copyright alle tegninger og fotos: Maya Design www.mayadesign.no