Kurslokale: Flytting fra våningshus til fjøs 


Juli, 2022 

Vi skal søke om bruksendring av føset -  fra nedlagt driftsbygning til nytt lokale for våre kurs, møter og småskalaproduksjon av urteprodukter - og er nå i gang med å samle all informasjon som kreves før vi sender den inn til Nord-Odal Kommune. Info om Byggesak HER

-----------

Bedriften vår her på Nord-Toner gård ble etablert i 1992 i Oslo og flyttet fra Bærum til Nord-Odal våren 2016. Vi driver hovedsakelig med kurs over nett og fremmøte, nettsalg av kosttilskudd og faglitteratur og noe småskalaproduksjon av urteprodukter. 

Vi har holdt møter og fremmøtekurs i våningshuset frem til koronaepedemien. Vi ønsker å flytte aktivitetene til fjøset for å få bedre plass. Selv om vi under koronatiden har gjort mange av kursene nettbaserte er det fortsatt noe behov for fremmøte på trening samt at vi ønsker å utvikle et bedre filmstudio for onlineundervisningen.

Brannprosjektering er kartlagt av Cowi og alle dokumenter klare for rammesøknad.

Odal Rør har vært på befaring og skal sende inn Planer om renseanlegg, utslipp, evt påkobling vann for godkjenning i kommunen.

Kartlegging av hvor nytt renseanlegg skal legges er utført av Neser og alle dokumenter er klare for rammesøknad.

Vi arbeider med alle detaljer til rammesøknadsøknaden som så etter dette sendes inn til kommunen.


Anne V. Heiberg, byggeleder

Tonergarden


Forslag skisse over tenkt innredning fjøs 1. etg (ca 125 m2):


Ca mål fjøs 1. etg:

Tilleggsopplysninger: Det er ikke flyttet noen bærevegger i prosjektet. Kun lagt til noen lettvegger. Fjøs u. etg (ca 70 m2) vil inneholde teknisk rom med varmtvannsbereder, sikringsskap og lager. Takhøyde er tenkt ca  2,70 m i oppholdsrom. 


Begrunnelse for istandsetting av fjøset:

Kurs/møtevirksomhet. For å gi deltagerne en bedre kursopplevelse ønsker vi å flytte våre kurs og møter fra våningshuset til fjøset.  Se våre arrangementer HER . 

Produksjon. Vi har behov for egnede fasiliteter til vår småskalaproduksjon av såper og krydder.

Administrasjon. Da mye av vår virksomhet nå foregår over internett, har vi behov for produksjonslokale til videoopptak etc. 

Vi har vært i møte med Nord-Odal kommune v/Johnny Sivertsgård, Rune Ekornhol og Roar Jonsrud hvor vi orienterte om planene og fikk tilbakemelding på at dette kan bli et fint tilskudd for bygda. De konkluderte med at søknad om bruksendring er veien å gå. Så nå er vi i gang med det. 


Leverandører/anbudsgivere produkter og tjenester til prosjektet

Cowi. Brannprosjektering. www.cowi.no

Byggtorget Østmoen Sag. Div materialer og produkter. www.ostmoensag.no

Pers Elektriske. Det elektriske. www.perselektriske.no

Mellem Bygg og Interiør. Div materialer og produkter. mellembygg.no

Bjørn Kristian Thoner. Drenering, grøfter til rør, drenering. Mobil 91156653

Martin Sveis og Mekaniske. Bærebjelker. Mobil 40088059

Odal Rør og Varme. Vann-/kloakkanlegg. Gulvvarme (vannrør). Mobil 41906590

Odal Tak- og Blikkenslagerservice. Snefangere, vedovn, tak.

Alf Håvard Neser. Prosjektering av avløpsanlegg. Mobil 90693213

Milepelen Hotell. Rabatt på overnatting for våre kursdeltagere. www.milepelen.no


Fjøset innvendig pr i dag


Fjøs (teglsteinsbygning) til venstre og låve, mot øst


Fjøs mot syd. Her ønsker vi å lage en treplatting med utgang fra dør, nå midterste vindu.


Låve/fjøs mot vest med inngang kjeller for teknisk rom etc.


---------------------------------------------------------------

Nyttig informasjon til eget bruk

Bondelaget:

https://www.bondelaget.no/jusilandbruket/bruksendring-fra-lave-til-festlokale?fbclid=IwAR2gJx6PHF4QR2BaoLhMZwnu_mjzWa-0zCDm5UWcfbze4Xel8knPherVjpM

Regjeringen: Garden som ressurs

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/h-2401-garden-som-ressurs/id2572731/

Hefte med mange gode opplysninger:

https://www.regjeringen.no/contentassets/fe55b11f67d84bc08672c87788a2df69/h-2401_garden-som-ressurs.pdf


Rammetillatelse og igangsettingstillatelse

​Ved to-trinns søknad søkes det først om rammetillatelse. Det vil si at rammene rundt tiltaket er ferdig, som byggets utforming, størrelse og plassering i terrenget. Ansvarlig utførende er ikke bestemt i denne fasen. Kommunen gir tillatelse til å gjennomføre prosjektet på visse vilkår. Når disse vilkårene er oppfylt og tiltaket er ferdig prosjektert, sendes det inn søknad om igangsettingstillatelse. Når arbeidene er utført må det søkes om ferdigattest.


Dispensasjoner

Hvis du planlegger tiltak som er i strid med plan- og bygningsloven eller plangrunnlaget, må du søke dispensasjon i eget brev som vedlegg til rammesøknaden. Naboer skal varsles særskilt om dispensasjonssøknaden og det skal gis egen begrunnelse.

Krav til dokumentasjon

 • Søknadsskjemaer
 • Nabovarslingsskjema og gjenpart av nabovarslingsskjema
 • Søknad om lokal godkjenning av foretak med vedlegg for prosjekterende og utførende foretak, eller kopi av sentral godkjenningsbevis
 • Søknad om ansvarsrett, ett for hvert foretak
 • Evt. avfallsplan og beskrivelse av miljøsanering
 • Situasjonskart i målestokk 1:500 eller 1:1000, ikke eldre enn 1 år
 • Plan-, snitt- og fasadetegninger i målestokk 1:100 eller 1:50. Tegningene skal være fagmessig utført og skal være målsatt.
 • Perspektivtegninger (om nødvendig) som viser den estetiske utforming, tilpasning til eksisterende bebyggelse og nabobebyggelse


Tilleggsdokumentasjon

Ansvarlig søker skal vurdere hvilke tilleggsdokumentasjon som er hensiktsmessig og nødvendig i den aktuelle sak. Dette kan være:

Tegninger

 • Eventuell utomhusplan for den ubebygde del av tomten
 • Eventuell detaljtegning av avkjørselsområde.(avkjørselsplan)
 • Gateoppriss, som viser tiltaket sett i sammenheng med nabobebyggelse fra gate/vei
 • Terrengsnitt, som viser eksisterende bebyggelse og nabobebyggelse med innbyrdes høydeplassering
 • Tegninger for eventuelle tekniske innretninger
 • Fotodokumentasjon
 • Ajourførte, målriktige tegninger; som viser dagens situasjon - før nye tiltak
 • Tegninger som viser brannseksjonering, rømning for større bygg. Tilkoblingspunkt for stikkledningene (VA) må vises


Om Nord-Toner gård

Gårdsnummer 39, bruksnummer 21.

Gården består av 7 bygninger: Våningshus, fjøs/låve, utedo/lager, garasje, drengestue, hønsehus, stabbur.

Driftsbygningene var i bruk frem til 1965. Mer om gården HER

Jorden er solgt videre til naboen og eiendommen er nå klassifisert som boligeiendom. 

Tomten er i dag på 9.351 m2. Se kart over eiendommen HER

Vi som bor på gården ønsker nå å få liv i bygningene igjen gjennom bruk til egen næring.