VEKS FAG


3 mnd nettstudium 

VEKS står for Vitenskap Etikk Kommunikasjon Samfunn


Vitenskapslære

Idéhistoriske perspektiver på vitenskapens fremvekst
Hva er kunnskap?
Ulike erkjennelsesteorier
Om kildekritikk
Om vitenskap og tro

Forslag til fordypningstemaer:

Om positivisme, empirisme og evidensbasert forskning
Om hermeneutikk, kritisk teori og konstruktivisme
Reduksjonistisk menneskesyn og biologisme kontra holistiske tilnærminger

Etikk

Teorier om etikk og moral
Pliktetikk og konsekvensetikk
Livssyn, menneskesyn og etikk
Verdigrunnlag i arbeid med mennesker med vekt på personvern
Yrkesetikk for alternative behandlere
Etiske retningslinjer for aktuelle organisasjoner
Etisk refleksjon og etiske dilemmaer

Forslag til fordypningstemaer

Nærhetsetikk fra Løgstrup til Levinas
Etikk i privatpraksis

Kommunikasjon

Kommunikasjon og dialog
Relasjoner og relasjonsbygging
Profesjonell relasjonskompetanse
Empati
Kommunikasjon i smågrupper
Tverrkulturell kommunikasjon

Forslag til fordypningstemaer

Relasjoners betydning for behandling
Tverrfaglig samarbeid
Konfliktforståelse og konfliktløsning

Samfunnslære

Velferdsstatens oppbygning med vekt på helsevesenet
Relevant lovverk ved alternativ behandling, herunder:
Lov om alternativ behandling av sykdom med mer, med tilhørende forskrifter og retningslinjer
Relevante bestemmelser om personvern og taushetsplikt
Relevante bestemmelser om pasientrettigheter
Jus knyttet til privat virksomhet

Multiple choice-oppgaver etter hver modul, oppgaveinnsending og avsluttende eksamen, alt over nett.


Kr 3.290